کوچولوی شاعر

شعرهاوخاطرات یه دخترکوچولو

سلام این وبلاگ از الان مال من شد

09357944726

 

 

A:Y

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 17:56 توسط ریحانه| |

سلام این بنری که جدیدا گذاشتم مال بازی مزرعه رایگان منه 

هر کس عضو شد به منم خبر بده

خودم عضوم خیلی خوبه

اسم کاربریم هم ریحانه مهدیان هستش

نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 15:55 توسط ریحانه| |

سلام.این اواخر زیاد نتونستم بیام وبلاگ . من تابستون جهشی خوندم و واسه همینم الان کلاس پنجمم .

من این اواخر زیاد تر درس می خونم . 

 

محمدم بهم گیر میده بیا فوتبال بازی کنیم  

 

منم فوتبال زیاد دوست ندارم( دخترم دیگه!) 

 

می گم باهات والیبال بازی میکنم ( البته بیشتر مواقع که درس دارم ) 

 

این اواخر چون سریال معراجی ها میداد( هرکی میبینه لطفا نظر بده)

 

من و محمد  دیر می خوابیدیم    

 

محمدم اینقدر تلویزیون می دید که تلویزیون اینطوری می شد!  

 

ولی شبکه پویا واقعا برنامه های خوبی داره همین الانم روشنه حانیه دختر خالم که یک سال از محمد کوچک تره هم اینجاست .   

 

فعلا خداحافظ 

امیدوارم نظراتتون تو قسمت نظرات غوغا برپا کنه

ببخشید من همراه با متن ها شکلک هم گذاشته بودم ولی نتونستم با اون شکلک ها پستم رو ثبت کنم و مجبور شدم حذفشون کنم

 

نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 15:52 توسط ریحانه| |

تا حالا دقت کردین هر پستی تو وبلاگم گذاشتم آخر موضوعش چنتا نقطه بوده !!!!!

اگه خواستین کپی کنین من که از این شکلها خیلی خوشم میاد

´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶

´´´´´´´¶¶´´´نظر بده     ´´´´´´¶¶

´´´´´¶¶´´´´´´ فقط نظر  ´´´´´´´´¶¶

´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶

´´¶¶´´´راستی نظر یادت نره هااااااا´´´´¶¶

´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶

´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶

´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶

´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶

´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶

´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶

´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶

´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶

´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶

´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶

´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶

´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶

´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶

´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶

´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´

´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶

´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶

´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶

´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´

´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶

´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶

´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶

´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶

 

 

 

````````````````````````````````00

`````````````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶

````````````````````````````¶¶111111¶¶```01¶¶¶¶¶¶

````````0``````````````````¶¶11111111¶¶¶¶¶¶10```¶¶

``````¶¶¶¶¶¶¶10```````````¶¶1111111111¶¶````````0¶

`````¶¶````01¶¶¶¶0`11¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶11```````¶0

````1¶`````````0¶¶¶¶¶100`1¶11111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶0

````¶¶```````````````````0¶1111111¶11111111¶¶111111¶¶

````¶1````````````````````¶¶111111¶111111111¶¶11111¶¶

````¶¶````````````````````0¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶1111111¶¶

````0¶¶0`````````````````````01100`0¶¶¶¶¶1¶¶111111¶¶

````¶¶0``````````````````````````````011¶¶1111111¶¶

```¶¶0```````````````````````````````````¶¶¶111¶¶¶¶

``0¶1`````````````````````````````````````0¶¶¶¶100¶¶

``¶¶``````````````````````````````````````````````1¶1

``¶1```````````````````````````````````````````````¶¶

`0¶0```````````````````````````````````````````````0¶0

``¶0````````````````````````````````````````````````¶¶0

``¶1`````````010````````````````````````````````0¶¶¶¶¶1

¶¶¶¶1¶¶0````0¶¶¶0`````````````````````1¶¶0``````````¶¶

``0¶0````````¶¶¶0`````````````````````¶¶¶¶``````````¶1

```¶¶`````````0``````````011110```````1¶¶````````01¶¶11

`1¶¶¶¶¶``````````````````¶0``0¶````````````````````¶¶

1¶¶¶1¶¶``0``00```````````011110`````````111110`000¶¶¶¶¶

¶1011¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`````````````````````¶¶10001¶¶1¶¶¶¶¶¶¶

101¶¶10¶¶```````¶¶¶¶¶¶¶10````````11¶¶¶¶````````¶¶101101

01¶111¶¶`````````¶11111¶¶¶¶0``1¶¶¶¶¶¶¶0`````````¶000010

110011¶0``````0`1¶11111111¶¶¶¶¶1111111¶100``````¶10¶101

1101¶0¶¶````0¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶¶¶0``0¶¶101111

¶¶01¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶01¶¶1

000001¶111111111111111111111111111111111111111111¶101¶0

¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶110

¶¶¶¶11¶11111111111111111111111111111111111111111¶¶01¶¶¶

000¶10¶¶1111111111111111111111111111111111111111¶10001¶

¶¶1¶¶10¶¶11111111111111111111111111111111111111¶¶0100¶¶

1100¶¶¶1¶¶111111111111111111111111111111111111¶10000¶¶¶

````¶¶111¶¶¶11111111111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶00

````¶¶00001¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶111¶11¶0

````0¶¶00¶¶¶11¶¶1111111111111111111111111¶¶¶¶00001¶1

`````0¶¶¶¶`````1¶¶¶1111111111111111111¶¶¶0``1¶¶1¶¶0

```````¶¶````````1¶¶¶111111111111111¶¶¶0``````¶¶

```````1¶``````````0¶¶¶11111111111¶¶¶0````````0¶

````````¶1````````````1¶¶111111¶¶¶1```````````0¶

 

╬═♥╬

╬♥═╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬═♥╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬═♥╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

╬♥═╬

╬═♥╬

 

 

 

نوشته شده در یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 16:52 توسط ریحانه| |

سلام باب اسفنجی رو که همتون میشناسین ! 

منم با استفاده از شکلک های وبلاگ (bobsponge) باب اسفنجی  این مطلب رو گذاشتم انیمیشن هارو هم با استفاده از شکلک های متحرک درست کردم امیدوارم لذت ببرید :

Mr. Krabs Picture - SpongeBob SquarePants Theme

Gary Picture - SpongeBob SquarePants Theme

Squidward Picture - SpongeBob SquarePants Theme

Sandy Picture - SpongeBob SquarePants Theme

Plankton Picture - SpongeBob SquarePants Theme

SpongeBob Picture - SpongeBob SquarePants Theme

Patrick Picture - SpongeBob SquarePants Theme

پس بالاخره باب اسفنجی هم گواهینامش رو گرفت ! 

عه! اینم که مال آقای خرچنگه ! 

اینم انیمیشن :

1- باب اسفنجی میای بریم بازی ؟ 

- اووووم !   

حتما آیکونهای زیباساز

آیکونهای زیباساز

دو ساعت بعد.....

آیکونهای زیباساز

- چطوره یکم سربه سر اختاپوس بذاریم؟  

- راستی پاتریک اختاپوس الان کجاس؟ ؟؟؟؟

- اوه چقد خسته شدم تمرین کلارینت واقعا سخته 

- بریم ! 

نگران نباش داداش ! من کار خودمو بلدم 

اوه ! پاتریک نه! تو داری اختاپوس رو می ترسونی ! ما می خواستیم با اون بازی کنیم ! 

ای واییییییییی 

صب کن ببینم اون هیاهول نیس پاتریکه 

خدارو شکر به خیر گذشت ! 

و من می دونم و شما دوتا ! 

لطفااااااااااااااااااااااااااا نظررررررررررررررر

 

نوشته شده در یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 16:37 توسط ریحانه| |

 

 

 

 

دیدین عکسارو! داداشم بزرگ شده ؟ عکس های سه سالگیش رو هم گذاشتم . مقایسه کنید . تو پست های قبلیه. راستی عکسی که تو پرو فایلم گذاشتم مال هفت سالگیمه و الان ده سالمه یعنی سه ساله که این وب رو اداره می کنم 

نوشته شده در شنبه پانزدهم شهریور 1393ساعت 12:51 توسط ریحانه| |

جدیدا دست بزن پیدا کرده !

مثلا به من می گه جدول پخش برنامه های شبکه پویا رو بخون .( همین الانم بهم گیر داده ! )منم این بار جوابشو می دم که ولم کنه ! صرفا جهت اطلاع که بعد این برنامه خبر کودک می ده که همین الان شروع شد ! تا یه مدت سرش گرمه .خوب می گفتم ! بله بهم گیر می ده و مم حوصله ندارم و جوابشو نمی دم !

البته گاهی اوقات که دارم با لپ تاپ  کار می کنم 

میاد هر چی نوشتم پاک می کنه حالا این چند تاشه ! 

یا دارم کتاب می خونم میاد می کشه می بره ! 

بعد من دعواش می کنم !( داداشی اگه اذیت کنی اون سی دی بازیه رو بهت نمی دم ها!!!    )

بعد محمد مهدی اینطوری می شه !  شکلکهای جالب و متنوع آروین

بعد منم اینظوری می شم ! شکلکهای جالب و متنوع آروین

بعد ما باهم در گیر می شیم ! 

بعد کارمون به اینجا می کشه ! 

بعد منم اینطوری می شم ! 

بعد محمد اینطوری می شه !

 بعد منم می رم شکایت پیش مامان بابام ( مامان بابای محمد نیستن ! مامان بابای منن ! )

بعد مامان بابام می گن : ولش کن بچه س ! 

بعد منم اینطوری می شم 

بعد به نفع من میشه ( 1-1 مساوی می شییم در واقع بی بی حساب )

بعد محمد اینطوری می شه  (اعتراف می کنم الان که فک می کنم دلم براش می سوزه ! اما اون موقع  کوه دماوند فوران کرده هستم ! )

بعد بابام میگه : چرا آجیت رو زدی ؟آجیت از تو بزرگتره !!!( مامانم هم طرف من رو می گیره ) 

من تو اون لحظه ! 

بعد محمد  فرار می کنه ! 

قهر می کنه ! ( بد جور ) 

میره تو اتاق مامان بابام می افته رو تخت با خودش حرف می زنه ! ( قربونش بشم ! )

در م می بنده ! ( تا درو باز می کنی داد می زنه بروووووو ! ) 

بعد من اینطوری میشم !  ( چقد بدجنسم ! البته تلافیه دیگه !!!!!!) 

بعد یه مدت میاد بیرون !

و ما باهم دوست میشیم !!!! 

حالا شما بگین کی بدجنس تره !!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟

نوشته شده در جمعه چهاردهم شهریور 1393ساعت 17:45 توسط ریحانه| |

نوشته شده در دوشنبه دهم شهریور 1393ساعت 16:23 توسط ریحانه| |

سلام . امروز یه سری اطلاعات در مورد کارتون ایرانی شکرستان براتون می نویسم در لطفا منتشر کنید تا همه مردم با فرهنگ ایرانی بیشتر آشنا بشن . ممنون می شم اگه با ذکر منبعش منتشر کنید . من به جز عکس ها همه رو از خودم و با توجه به شناختی که از این کارتون زیبای ایرانی دارم می نویسم . 

این کارتون زیبا هر روز ساعت 20:30 از شبکه پویا در حال پخش است 

 

 

مردی که کت مشکی بزرگی روی دوشش است پهلوان فرصت ، مرد لاغر که لباس قرمز پوشیده یکی از نوچه های پهلوان  رمضان و دیگری شعبان نوچه دیگر پهلوان فرصت است .

شعبون و رمضون دو دوست هستند که با حیله گری فرصت را به عنوان پهلوان به مردم نشون می دن و خودشون از غذا و لباس های خوب مجانی استفاده می کنن . و وقتی مردم اعتراض می کنن اونا یا توجه نمی کنن یا می گن :«چون دلمون می خواد»«چون پهلوون مایه آرامش مردمه» که جمله دومی دروغ محض است . 

جریان پهلوون شدن فرصت رو هم توی یکی از قسمت ها مشاهده می کنید

برخی از عکس های ای شخصیت ها:

 

 

 

دخترانــــ شیکــــــshikigirls.mihanblog.com

 

پیرزن بامزه ننه قمر همراه نوه اش اسکندر 

ننه قمر خبرچین است و نام میدان منار کج در مجموعه را او بنیان گذاری کرده است.

او به جز نوه کوچکش اسکندر و مرغ بامزه اش گلی خانم کس دیگری را ندارد و تمام زندگی اش را پای این دو می گذارد و در ضمن پیرزن اجتماعی است .

ومنتظر بقیه شخصیت ها در پست بعدی باشید

 

نوشته شده در شنبه هشتم شهریور 1393ساعت 17:29 توسط ریحانه| |

دلم هواى بقیع دارد و غم صادق
عزا گرفته دل من ز ماتم صادق
دوباره بیرق مشکى به دست دل گیرم
زنم به سینه که آمد محرم صادق
شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد.

 

 

 

 

امام صادق عليه السلام:

کسي که دوست دارد بداند آيا نمازش پذيرفته شده است يا آن را نپذيرفته اند،

با تامل بنگرد که آيا نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته؟ پس به اندازه اي که او را بازداشته از او پذيرفته مي شود.

 

بنال اي دل که در ناي زمان، فرياد را کشتند
بهين آموز گار مکتب ارشاد را کشتند
اساتيد جهان بايد به سوگ علم بنشينند
که در دانشگه هستي، بزرگ استاد را کشتند.

دلم هواى بقیع دارد و غم صادق
عزا گرفته دل من ز ماتم صادق
دوباره بیرق مشکى به دست دل گیرم
زنم به سینه که آمد محرم صادق
شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد.

 

 مُلک و مَلَک به ناله و افغان و اشک و آه
چون داغدار، حضرت موسى بن جعفرست
خون مى رود ز فرط غم از چشم شیعیان
زیرا که قلب عالم امکان مکدَّرست
شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد.

 

زین ماتمى که چشم ملایک ز خون، ترست
گویا عزاى صادق آل پیمبرست
یا رب چه روى داده، کزین سوگ جانگداز
خلقى پریش خاطر و دل ها پرآذرست
شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد.

 

نوشته شده در شنبه یکم شهریور 1393ساعت 22:9 توسط ریحانه| |